Marcin Fijoł +48 509 541 541

Zakres Działalności

 1. Projektowanie – to jest to co lubimy najbardziej
  • Projektujemy sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze.
  • Z instalacji wewnętrznych – HVAC czyli: grzanie, wentylowanie, chłodzenie, oddymianie, wod-kan, p.poż.
  • Z oczyszczalni ścieków najbardziej lubimy te przemysłowe.
  • Modelowanie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
  • Tworzenie strategii zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi.
  • Wymiarowanie zbiorników retencyjnych dla małych i dużych zlewni (powyżej 200ha).
  • Pozwolenia wodno-prawne.
 2. Nadzory budowlane
 3. Ochrona środowiska
  • Sporządzanie ewidencji
   • Monitorowanie wszelkich działań mających wpływ na wielkość wprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza, wielkość i rodzaj wytwarzanych odpadów, emisję hałasu i gospodarkę wodno-ściekową, wraz z wymaganą prawem ewidencją ilościowo – jakościową oraz przekazywaniem wyników okresowych pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji.
  • Raporty do KOBiZE
   • Analiza danych podlegających wprowadzeniu do raportu rocznego wraz z przygotowaniem informacji do sporządzenia raportu oraz wprowadzeniem go d systemu.
  • Opłaty środowiskowe
   • Naliczenie opłat zgodnie z prowadzoną działalnością i zakresem korzystania ze środowiska: wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów.
  • Gospodarka odpadami i opakowaniami
   • Prowadzenie i nadzór nad ewidencją odpadów i opakowań wprowadzanych na rynek.
   • Sporządzanie rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach wytwarzanych odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów oraz komunalnych osadach ściekowych.
   • Sporządzanie rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.
  • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
   • Identyfikacja wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
   • Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi.
   • Pomoc w wypełnianiu wszelkich obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska.
  • Wycinka
   • Wykonawstwo – To domena Pana Stefana. Współpracujemy z nim od lat i doradzamy sobie wzajemnie.
 4. Zastępstwo inwestycjne
  • Nie masz czasu na przeprowadzenie inwestycji, brakuje Ci wiedzy i doświadczenia, żeby zorganizować proces budowlany? Możesz zatrudnić inwestora zastępczego, który zrobi to za Ciebie.